Percussió Corporal

Els alumnes s'ensenyen entre ells el que ja saben de percussió corporal.